Adatkezelési tájékoztató

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett Önkéntesek toborzása a koronavírus elleni védekezéshez

BEVEZETŐ

Tájékoztatjuk arról, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata önkénteseket toboroz a koronavírus elleni védekezés érdekében. Az önkéntesek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban adunk előzetes tájékoztatást Kérjük, hogy a tájékoztatót figyelmesen olvassa el!

I. Adatkezelők megnevezése:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Adatkezelő) 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. telefonszám: +36 62 530-100 Képviselője: Dr. Márki-Zay Péter, polgármester Elérhetősége: polgarmester@hodmezovasarhely.hu

II. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei:

Juhász Róbert 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., juhasz.robert@hodmezovasarhely.hu

III. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, címzettje, adatkezelés módja:

A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: a koronavírus elleni védekezés szervezése és az ezzel összefüggő feladatok ellátására önkéntese toborzása, ehhez szükséges személyes adatok nyilvántartása.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, illetve a koronavírus járvány lefolyását követően az adatok 15 napon belül törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az űrlapon kitöltésre kerülő személyes adatokat kizárólag az Önkormányzat által meghatározott kijelölt személyek kezelik.

Az adatkezelés helye, módja: az elektronikusan kitöltött űrlapot az adatkezelő a rendszerhez készült adatbázis kezelőben tárolja, valamint a könnyű kezelhetőség érdekében táblázatkezelőbe konvertált formában használja, melyet jelszóval védett formában tárol, melyhez csak a koronavírus elleni védekezésben résztvevő Önkormányzat által kijelölt munkatárs fér hozzá zárt önkormányzati hálózaton, felhasználónévvel és jelszóval történő Windows autentikáció után.

IV. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik:

Hozzáférést kérhet a kezelt személyes adatokról, kérheti ezen adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását.

Jogosult tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozhatóság joga is.

Jogosult továbbá bármely időpontban, jövőre nézve önkéntes hozzájárulásának visszavonására is.

V. Egyéb rendelkezések:

A személyes adatok kezeléséről az Adatkezelő adatkezelési nyilvántartást vezet.

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban az Adatkezelőhöz, illetve a Szegedi Törvényszékhez fordulhat.

Az érintett az Adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.

A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf 5.,

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Az önkormányzat a fentiek szerinti tájékoztatása  alapján az alábbi adataim 

név, születési név, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím.

megadásával önkéntes és határozott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Önkormányzat az űrlapon kitöltött személyes adataimat, mint személyes adatot a koronavírus elleni védekezés szervezése és a feladatok ellátása érdekében a tájékoztatóban megjelöltek szerint kezelje.